Thông báo Số 3 mời viết bài Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin - thực trạng và xu thế”