KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:        /KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày  02 tháng  01  năm  2020

 

KẾ HOẠCH

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 

1. Thời gian nghỉ Tết

- Giảng viên và HSSV: Nghỉ từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 01/02/2020 (nhằm từ  26/12 đến 08/01 âm lịch).

- Cán bộ, viên chức hành chính: Nghỉ từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (nhằm từ 29/12 đến 05/01 âm lịch).

2. Nhà trường tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần vào lúc 7g00 ngày 03/02/2020.

3. Lịch trực Tết: Tổ trực Tết trực từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020 (nhằm từ 29/12 đến 05/01 âm lịch).

4. Một số lưu ý:

      - Các đơn vị dọn vệ sinh, tắt các thiết bị điện, đóng khóa tất cả các chốt cửa và niêm phong phòng trước khi nghỉ Tết.

      - Các đơn vị không sử dụng phòng làm việc trong thời gian nghỉ Tết.

      - Trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên tổ chức đón Tết vui vẻ, tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống cháy nổ; không mua bán, tàng trữ, đốt pháo; không tham gia các trò chơi cờ bạc, sát phạt nhau; không uống rượu bia say xỉn; không vi phạm quy định về an toàn giao thông và các quy định trật tự an toàn ở nơi cư trú.

      - Lãnh đạo các khoa trực tiếp chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu.

      - Các đơn vị báo cáo tình hình nghỉ Tết của CBVC và HSSV về phòng TC – HC vào ngày 03/02/2020.       

 Nơi nhận:

- Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc;
- Các tổ chức đoàn thể nhà trường;
- Lưu: TC-HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH