Thông báo V/v giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BR-VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 78  /TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 17  tháng 02 năm 2020

                         

THÔNG BÁO

V/v giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra

      Thực hiện công văn số 1078/UBND-VP ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để giảm áp lực giảng dạy và học tập sau thời gian nghỉ học kéo dài, Nhà trường triển khai một số nội dung liên quan đến việc dạy và học như sau:

      1. Tất cả các giảng viên phải truyền tải nội dung dạy học và hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên thông qua một số cách sau đây:

      a. Gửi nội dung dạy học và hướng dẫn tự học cho học sinh, sinh viên qua địa chỉ E-mail hoặc mạng xã hội thông qua lớp trưởng. Yêu cầu lớp trưởng chuyển nội dung này tới tất cả các học sinh, sinh viên trong lớp.

      b. Đưa nội dung bài giảng lên trang dạy học trực tuyến của nhà trường tại địa chỉ www.elearning.cdspbrvt.edu.vn. Nội dung đưa lên trang dạy học trực tuyến có thể được soạn thảo và đóng gói theo chuẩn E-Learning hoặc dưới dạng PowerPoint.

      c. Sử dụng Office 365 Education để tạo và chia sẻ bài giảng trực tuyến, tương tác với học sinh, sinh viên.

     Để được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, giảng viên liên hệ trực tiếp với Bà Phạm Thị Thúy Giang (hỗ trợ E-learning và Office 365 Education, điện thoại: 0983126765), Ông Phạm Ngọc Tân (hỗ trợ E-Learning, điện thoại 0859487060) và Bà Nguyễn Thị Thanh Diệu (hỗ trợ Office 365 Education, điện thoại 0868200282).

      2. Tất cả học sinh, sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu nội dung bài giảng theo hướng dẫn của giảng viên. Đối với các sinh viên khóa 22 và 23 ngành Tiếng Anh và Tiếng Nhật, ngoài tự học theo hướng dẫn của giảng viên còn phải sử dụng các phần mềm ELL CAMPUS, EURO TALK để học tập và ôn tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

      Đề nghị giảng viên, học sinh, sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

    Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu;
-    Các đơn vị trực thuộc;
-    Website trường;
-    Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH