Thông báo V/v đi học lại đối với học sinh, sinh viên và học viên nhà trường

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BR-VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số 102/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v đi học lại đối với học sinh, sinh viên và học viên nhà trường

      Thực hiện công văn số 1628/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án cho HS, SV, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo kế hoạch cụ thể:

      1. Học sinh, sinh viên và học viên bắt đầu đi học lại từ ngày 02/3/2020.

      2. Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã được điều chỉnh đối với tất cả các hệ đào tạo cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Do đó, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường theo dõi Khung kế hoạch thời gian năm học đã được điều chỉnhThời khóa biểu mới trên Website của nhà trường để thực hiện việc giảng dạy, học tập và thực tập theo đúng kế hoạch.

      3. Lịch thi học kỳ I khóa 23 sẽ thay đổi như sau: Lịch thi sáng ngày 04/02/2020 được dời vào sáng 07/3/2020 (Thứ Bảy), lịch thi sáng ngày 06/02/2020 được dời vào chiều 07/3/2020 (Thứ Bảy).

      4. Học viên các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, các lớp liên thông lên đại học,… liên hệ Khoa bồi dưỡng (02543.736.577) để biết các thông tin chi tiết về lịch học.

      5. Học viên các lớp của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm tiếng Nhật học theo kế hoạch của các Trung tâm.

      6. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho Ban Giám hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường và trong cộng đồng. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh toàn trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống Covid -19. Địa chỉ và số điện thoại cần liên hệ khẩn: Phòng Công tác sinh viên (Tổ Y tế), điện thoại: (02543) 736 576, di động: 0918190839 (gặp Cô Kim Chi).

      7. Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh toàn trường phải kê khai Phiếu thông tin đi du lịch (dành cho CB, GV,NV; dành cho HSSVtheo Công văn 343/SGDĐT-VP ngày 27/02/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT và nộp về trường vào ngày 02/3/2020 (Phòng Tổ chức – Hành chính nhận phiếu của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phòng Công tác sinh viên nhận phiếu của HSSV).

      Đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh, học viên toàn trường thực hiện một cách nghiêm túc quy trình phòng chống Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Website trường;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Phan Thế Hải