Thông báo điều chỉnh kế hoạch chuyên môn học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 127 /TB - CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 07 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh kế hoạch chuyên môn học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

      Để thống nhất việc dạy học và triển khai công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhà trường thông báo việc điều chỉnh kế hoạch chuyên môn cho các khóa học cụ thể như sau:

      1. Đối với Khóa 21

      - Các lớp 21 (A4,C4,B,Dsp,M) hoàn thành chương trình học các học phần của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trước ngày 30 tháng 3 năm 2020. Thực tập sư phạm 6 tuần (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 09/5/2020). Kế hoạch ôn và thi học kỳ sẽ thông báo sau.

       - Các lớp 21 (C7, K, D6 và DTM): Thực hiện theo thông báo số 102/TB – CĐSP ngày 28/02/2020 về việc đi học lại đối với học sinh, sinh viên và học viên nhà trường.

      2. Đối với Khóa 44 M:

      - Học, ôn và thi học kỳ trước ngày 30/3/2020. Thực tập sư phạm 9 tuần (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 30/5/2020).

      - Giảng viên giảng dạy lớp 44M nộp điểm thành phần và đề thi kết thúc học phần theo qui định trước ngày 18/3/2020.

      3. Đối với Khóa 22: Có điều chỉnh thời khóa biểu (xem trên Website của trường). Thực tập sư phạm 4 tuần (từ ngày 30/3/2020 đến ngày 25/4/2020).

      4. Đối với Khóa 23: Học bình thường theo thời khóa biểu.

      5. Lưu ý các đoàn TTSP

      Các trưởng đoàn căn cứ thời gian như trên chủ động liên hệ cơ sở thực tập để thống nhất điều chỉnh kế hoạch; tự tổ chức họp đoàn để thông tin, quát triệt và chuẩn bị những điều cần thiết cho học sinh, sinh viên trước khi dẫn đoàn đến cơ sở.

      6. Đối với các lớp vừa làm vừa học, các Trung tâm và các lớp Bồi dưỡng

       Thực hiện theo kế hoạch riêng.

      Trên đây là những điều chỉnh cơ bản về việc thực hiện kế hoạch chuyên môn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID – 19. Đề nghị các đơn vị quan tâm, thông báo cho giảng viên, học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo lại cho nhà trường (thông qua Trưởng Phòng Đào tạo – Nguyễn Thiện Thắng)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Website của trường

- Lưu: ĐT:chuyenmon/kehoach/19-20/tbguidi.

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Phan Thế Hải