Công bố công khai dự toán ngân sách đợt 1 năm 2020

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 10A /QĐ–CĐSP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do –Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16 tháng 01 năm 2020

                                              

QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố công khai dự toán ngân sách đợt 1 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA -VŨNG TÀU

      Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

      Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

      Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

      Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SGDĐT ngày  07 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước đợt 1 năm 2020;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH

      Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách đợt 1 năm 2020 của Trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu. (theo các biểu đính kèm)

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Điều 3. Thủ trưởng và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

- Sở GD&ĐT; 
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC.

 

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH