Học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học và một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BR-VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 153 /TB-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Bà Rịa, ngày  15  tháng  3  năm 2020

                          THÔNG BÁO

V/v học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học và một số biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

      Thực hiện công văn số 2296/UBND-VP ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo như sau:

      1.Học sinh, sinh viên, học viên nhà trường tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

      2. Lịch học bù và thời gian thực tập sẽ được thông báo cụ thể khi học sinh, sinh viên, học viên đi học lại.

      3. Cán bộ, nhân viên làm việc bình thường trong thời gian nghỉ học của sinh viên, học sinh và học viên.

      4. Giảng viên hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên học tập qua mạng Internet theo thông báo số 78/TB-CĐSP ngày 17/2/2020.

      5. Việc phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tiếp tục tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh toàn trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Địa chỉ và số điện thoại cần liên hệ khẩn: Phòng Công tác sinh viên (Tổ Y tế), Điện thoại: (02543) 736 576, Di động: 093 383 1192 (gặp Cô Ngọc – Y tế).

      6. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường phải quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho Ban Giám hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Nhà trường.

      Đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo và có trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch bệnh./.

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/cáo);
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

           

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH