Triển khai công tác dạy học từ xa ứng phó với dịch Covid 19

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 156/TB-CĐSP
V/v triển khai công tác dạy học từ xa
ứng phó với dịch Covid 19

Bà Rịa, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

      Thực hiện công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19 và  Công văn số 2296 ngày 15/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid -19, nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai đến giảng viên một số nội dung liên quan đến việc dạy học và các hoạt động giáo dục như sau:

      1. Đăng ký dạy học từ xa

      Các đơn vị cho giảng viên đăng ký những học phần để tổ chức dạy học từ xa (DHTX) theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2). Trong đó, số tiết thực hiện DHTX sẽ được tính như số tiết thực dạy ở lớp học truyền thống. Giảng viên đăng ký DHTX phải cam kết tổ chức dạy học theo đúng thời gian, thời lượng quy định và tổ chức quản lý sinh viên như khi tổ chức lớp học truyền thống. Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch dạy cho các giảng viên.

      Thời gian đăng ký: trước ngày 19/3/2020.

      Thời gian nộp về nhà trường (Bà Nguyễn Diễm Nhung, Phòng Đào tạo nhận): Trước ngày 20/3/2020.

      Để được hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật khi triển khai dạy học từ xa, giảng viên liên hệ trực tiếp với Bà Phạm Thị Thúy Giang (hỗ trợ E-learning và Office 365 Education, điện thoại: 0983126765), Ông Phạm Ngọc Tân (hỗ trợ E-Learning, điện thoại 0859487060) và Bà Nguyễn Thị Thanh Diệu (hỗ trợ Office 365 Education, điện thoại 0868200282), ông Nguyễn Công Long (hỗ trợ Zoom meeting, điện thoại: 0979772261).

      2. Triển khai các học phần không tổ chức dạy học từ xa

      Đối với những học phần không tổ chức dạy học từ xa, đề nghị tất cả các giảng viên phải truyền tải nội dung dạy học và hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên qua địa chỉ E-mail hoặc các mạng xã hội thông qua lớp trưởng. Yêu cầu lớp trưởng chuyển nội dung này tới tất cả các học sinh, sinh viên trong lớp.

      3. Nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới

      Đề nghị giảng viên của Tổ Tâm lý - Giáo dục, giảng viên dạy các học phần về phương pháp giảng dạy vào địa chỉ http://nxbgd.vn/sachdientu để đọc bản mẫu điện tử sách giáo khoa lớp 1 hoặc xem trước video tiết dạy minh họa của các môn học tại địa chỉhttp://nxbgd.vn/taphuan.

      Sau khi đọc xong, các giảng viên phải cho ý kiến nhận xét theo mẫu đính kèm (Phụ lục 1) để so sánh ít nhất 1 môn học hoặc 1 hoạt động giáo dục trong các bộ sách sau đây:

      1- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

      2- Bộ sách Chân trời sáng tạo

      3- Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

      4- Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

      Các phiếu cho ý kiến nhận xét được nộp về cho Trưởng khoa và Trưởng khoa nộp lại cho nhà trường trước ngày 04/4/2020 thông qua Phòng Đào tạo (Ông Nguyễn Thiện Thắng nhận).

      Nhà trường rất hoan nghêng và khuyến khích những giảng viên còn lại nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu cũng như giảng dạy của mình.

      4. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

      Trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đề nghị giảng viên phải tích cực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học bao gồm việc viết các bài báo khoa học, các báo cáo tham luận khoa học, viết bài cho Bản tin khoa học, Bản tin Tuổi học trò,… nhất là đối với các giảng viên thường thiếu giờ nghiên cứu khoa học trong những năm trước đây.

      Đề nghị lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

   Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu;
-   Các đơn vị trực thuộc;
-   Website trường;
-    Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Hồ Cảnh Hạnh