Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 23 đến ngày 29/3/2020)

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
23/3/2020

Sáng

- Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học theo Thông báo số 153/TB-CĐSP ngày 15/3/2020.
- 8g15: Dự họp tại Sở Y tế.



- Ô. Hạnh

 

Chiều

- 14g00: Làm việc với phòng Nội vụ Long Điền. Ô. Hạnh, B. Minh, Ô. Đức

- Ô. Hạnh

 

Thứ ba
24/3

Sáng

 

 

 

Chiều

- 14g00: Họp xét khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. TP: Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường.

- Ô. Hạnh

 

Thứ tư
25/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Thứ năm
26/3

Sáng

 

 

 

Chiều

- 15g00: Dự họp tại UBND TP. Vũng Tàu.
- 15g00: Họp LL DQTV nhà trường tại phòng họp 304. 

- Ô. Hạnh
- Ô. Quang

 

Thứ sáu
27/3

Sáng

- 8g00: Họp Đảng ủy mở rộng tại phòng họp 304. TP: Ban chấp hành, cấp ủy các chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Chiều

 

 

 

Thứ bảy 28/3

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 29/3

Sáng