Thông báo V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 220 /TB-CĐSP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày   31   tháng  3  năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

 

      Thực hiện công văn 3146/UBND-VP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai một số chế độ đặc thù và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhà trường thông báo như sau:

      1. Từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 cán bộ, viên chức nhà trường sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ đến cơ quan trong những trường hợp thật sự cần thiết.

      2. Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính vẫn làm việc bình thường. Riêng phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên cử luân phiên 01 người thường trực tại văn phòng.

      3. Giảng viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ qui định tại thông báo số 156/TB-CĐSP ngày 16 tháng 3 năm 2020.

      4. Việc phòng, chống dịch bệnh thực hiện theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tiếp tục tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh toàn trường về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Khi cần thiết, liên hệ số điện thoại 093 383 1192 (gặp Cô Ngọc – Y tế).

      5. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường phải quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/cáo);
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 TS. Hồ Cảnh Hạnh