THÔNG BÁO SỐ 01 TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

 

HỘI KH TÂM LÝ-GIÁO DỤC VIỆT NAM
TỈNH HỘI BÀ RỊA-VŨNG TÀU

 

Số:  04  /TB-HKHTLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO SỐ 01
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

 

                                       Kính gửi : ……………………………………………………………….                                    

                                

         Nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; triển khai Đề án giáo dục thông minh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

         Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 7234-CV/TU ngày 24/3/2020; Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”.

         Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục tỉnh, đơn vị chủ trì hội thảo xin thông báo đến các đơn vị, cá nhân, các nhà khoa học một số vấn đề chính liên quan đến hội thảo như sau:

         1. Mục tiêu của hội thảo

      - Chia sẻ những quan điểm, cơ sở lý luận, nhận thức mang tính hiện đại về mô hình giáo dục thông minh và quản lý giáo dục thông minh, phẩm chất và năng lực người học đáp ứng yêu cầu của thời đại.

      - Trao đổi thực trạng, kinh nghiệm phát triển phẩm chất và năng lực người học tại cơ sở giáo dục, đào tạo.

      - Đề xuất các giải pháp, biện pháp về mô hình giáo dục thông minh và quản lý giáo dục thông minh đáp úng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nói chung, ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng.

         2. Nội dung hội thảo

- Những nghiên cứu về quan niệm, nhận thức mang tính hiện đại về mô hình giáo dục thông minh, quản lý giáo dục thông minh và phẩm chất, năng lực của người học.

- Phân tích thực trạng và đưa ra những khuyến nghị để phát triển phẩm chất và năng lực người học tại cơ sở giáo dục, đào tạo trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Các biện pháp phát triển phẩm chất và năng lực người học tại cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Thực trạng quản lý giáo dục thông minh đã ảnh hưởng tới phát triển phẩm chất và năng lực người học tại cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Những kết quả nghiên cứu, những bài học kinh nghiệm của các nước
trên thế giới, trong nước và trong tỉnh về phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh.

         3. Thành phần mời hội thảo

        Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện TW Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam và Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục một số tỉnh, thành; các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đại diện các chi hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục trong tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; các nhà khoa học; giáo viên; các tác giả tham gia viết bài cho hội thảo trong và ngoài tỉnh.

         4. Thời gian và địa điểm hội thảo

        Hội thảo dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2020 (nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục tỉnh).

        Địa điểm hội thảo: Thành phố Vũng Tàu

         5. Đối tượng, yêu cầu và thể thức gửi bài tham gia hội thảo

         5.1. Đối tượng viết bài: Tất cả các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên, hội viên Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục, các cá nhân và nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến chủ đề và nội dung của hội thảo.

         5.2. Yêu cầu về nội dung và hình thức của bài viết

         - Nội dung bài viết phù hợp chủ đề, mục tiêu và nội dung hội thảo.

         - Bài viết được đánh máy vi tính phông chữ Times New Roman trên giấy A4 không quá 10 trang (không kể phụ lục), cuối bài ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, số điện thoại và địa chỉ e-mail để tiện liên lạc.

        5.3. Thời gian và cách thức gửi bài

     + Thời gian gửi bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/8/2020.

     + Cách thức gửi bài:

        - Bằng bản in về địa chỉ: Phòng Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

        - Và bằng file mềm vào địa chỉ E-mail: btkh.c52@gmail.com

        Ban tổ chức hội thảo rất mong nhận được sự quan tâm viết bài tham gia hội thảo của quý lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học, hội viên, nhà quản lý, các giảng viên, giáo viên trong và ngoài tỉnh.

Xin trân trọng cám ơn!

      

   Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Tỉnh ủy, HĐND,UBND, UBMTTQ tỉnh

   (thay b/c);

- Hội KHTLGDVN (thay b/c);

- Ban Tuyên giáo TU, Ban DVTU (thay b/c);

- Sở GD-ĐT,Trường CĐSP (p/h);

- Lưu: VP.

 

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

P.CHỦ TỊCH

 

  Nguyễn Ngọc Nguyện

  ( Đã ký và đóng dấu)