Quyết định V/v Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá, giá cho thuê tại trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 18A /QĐ–CĐSP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do –Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 18 tháng 1 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá, giá cho thuê
tại trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA -VŨNG TÀU

      Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quy định tại Điều 11, Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

      Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án “Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của trường CĐSP tỉnh”;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1.

      1. Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các loại tài sản như sau:

            1.1. Nhà giữ xe:                               120.000.000đ/năm

            1.2. Nhà căn tin:                                60.000.000đ/năm

            1.3. Trụ đặt máy ATM:                        24.000.000đ/năm

      2. Phê duyệt giá cho thuê các loại tài sản như sau:

            2.1.  Hội trường, giảng đường:              1.000.000đ/buổi

            2.2.  Phòng học:                                     300.000đ/buổi

            2.3.  Phòng học chức năng:                  1.500.000đ/buổi

            2.4.  Thiết bị giảng dạy:                          300.000đ/buổi

            2.5.  Sân bóng đá:                                    100.000đ/giờ       

            2.6.  Các loại tài sản khác: Vận dụng tương đương các loại tài sản nêu trên.

      Điều 2. Quyết định này có hiệu lực trong năm 2020. Các đơn vị có liên quan căn cứ mức giá trên tiến hành các thủ tục đấu giá, tổ chức ký hợp đồng với hình thức cho thuê trực tiếp khi có phát sinh.

      Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH-TC
    (Minh:3b)

 

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH