Thông báo tiếp tục cho đi học lại đối với học sinh, sinh viên và học viên nhà trường

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BR-VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số 268/TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

                         

 THÔNG BÁO

V/v tiếp tục cho đi học lại đối với học sinh, sinh viên và học viên nhà trường

      Thực hiện Công văn số 4239/UBND-VP ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án cho học sinh, sinh viên và học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Nhà trường thông báo kế hoạch dạy – học cụ thể như sau:

      1. Học sinh, sinh viên và học viên bắt đầu đi học lại từ ngày 04/5/2020.

      2. Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã được tiếp tục điều chỉnh đối với tất cả các hệ đào tạo cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Do đó, giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường theo dõi Khung kế hoạch thời gian năm học đã được điều chỉnh , Kế hoạch thực tập sư phạm và Thời khóa biểu mới trên Website của nhà trường để thực hiện việc giảng dạy, học tập và thực tập theo đúng kế hoạch.

      3. Học viên các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, các lớp liên thông lên đại học,… liên hệ Khoa bồi dưỡng (02543.736.577) để biết các thông tin chi tiết về lịch học.

      4. Học viên các lớp của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm tiếng Nhật học theo kế hoạch của các Trung tâm.

      5. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 22/4/2020 và tại Công văn 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho Ban Giám hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường và trong cộng đồng. Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh toàn trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống COVID -19. Địa chỉ và số điện thoại cần liên hệ khẩn: Phòng Công tác sinh viên (Tổ Y tế), điện thoại: (02543) 736 576, di động: 0918190839 (gặp Cô Kim Chi).

      Đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh, học viên toàn trường thực hiện một cách nghiêm túc quy trình phòng chống COVID -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

TS. Hồ Cảnh Hạnh