Điều chỉnh kế hoạch TTSP năm học 2019 – 2020 trong giai đoạn mới

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 295/CĐSP-ĐT
V/v: Điều chỉnh kế hoạch TTSP
năm học 2019 – 2020 trong giai đoạn mới

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

 

            Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị và thành phố trong tỉnh;

                           - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh
                              có học sinh, sinh viên về thực tập sư phạm trong năm học 2019-2020.

 

      Căn cứ Công văn số 803/BGDĐT-GDTr ngày 13/3/2020 về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Công văn số 4239/UBND-VP ngày 28/4/2020 về phương án cho học sinh sinh viên đi học trở lại của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó học sinh phổ thông đi học lại vào ngày 04/5/2020 (trẻ mầm non chờ đến khi có thông báo mới), nhà trường đã có văn bản số 267/CĐSP-ĐT ngày 29/4/2020 gửi các đơn vị về việc điều chỉnh kế hoạch thực tập sư phạm (TTSP) năm học 2019 – 2020.

      Nay, UBND tỉnh đã có công văn số 4553/UBND – VP ngày 08/5/2020 về việc tổ chức dạy học trong giai đoạn mới, trước một số khó khăn gặp phải từ thực tế một số cơ sở TTSP, nhà trường thông báo đến Quý đơn vị kế hoạch thực tập được điều chỉnh lại như sau:

1. Về thời gian thực tập sư phạm (theo bảng dưới đây) 

TT

Các đoàn TTSP của các khóa

Thời gian thực tập tại các cơ sở thực tập

Theo Công văn 267 /CĐSP –ĐT ngày 29/4/2020

Theo điều chỉnh mới

1

Khóa 44M hệ trung cấp:

               TTSP 1 lần

6 tuần (Từ 18/5/2020 đến 27/6/2020)

4 tuần (Từ 18/5/2020 đến 13/6/2020)

2

Khóa 22 hệ Cao đẳng năm 2 của tất cả các ngành: TTSP lần 1

4 tuần (Từ 18/5/2020 đến 13/6/2020

2 tuần (Từ 18/5/2020 đến 30/5/2020

3

Khóa 21 hệ Cao đẳng năm 3 của tất cả các ngành: TTSP lần 2

6 tuần (Từ 18/5/2020 đến 27/6/2020)

4 tuần (Từ 18/5/2020 đến 13/6/2020)

 

      Ghi chú: Sau khi kết thúc thời gian tại các cơ sở thực tập, HSSV tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thực hành tại Trường Cao đẳng Sư phạm theo quy định.

2. Về nội dung và đánh giá kết quả thực tập sư phạm

       Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu kính mong các phòng Giáo dục và Đạo tạo, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT có học sinh, sinh viên về thực tập sư phạm hợp tác, giúp đỡ, điều chỉnh kế hoạch của trường để các đoàn thực tập sư phạm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo thời gian nêu trên./.

      Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (Thay báo cáo);
- Như kính gửi (Phối hợp thực hiện);
- Ban giám hiệu;
- Các phòng/Khoa (Thực hiện);
- Lưu: ĐT; TC - HC.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh