KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM NĂM HỌC 2019 – 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:322/CĐSP-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM NĂM HỌC 2019 – 2020

     Căn cứ Văn bản số 295/CĐSP-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2020 về việc điều chỉnh kế hoạch TTSP năm học 2019 – 2020 trong giai đoạn mới, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động thực hành của HSSV trong thời gian 2 tuần tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu cho các đoàn TTSP của các khóa học như sau:

1. Khóa 22: TTSP 4 tuần, trong đó 2 tuần cuối ở CĐSP thực hiện như sau:

Tuần

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

3

Từ 01/6/2020 đến 06/6/2020

- SV nhận bài dạy và chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học (Không sử dụng giáo án đã dạy ở cơ sở thực tập), tập dạy nội bộ sinh viên.

- SV hoàn tất bài thu hoạch cá nhân theo quy định.

Trưởng đoàn và Hướng dẫn (nếu có)

4

Từ 08/6/2020 đến 13/6/2020

- Thực hành đứng lớp 1 tiết dạy/SV theo giáo án đã soạn ở trên để được đánh giá, cho điểm.

- Sơ kết nội bộ đoàn, công khai các điểm thành phần cho HSSV (trừ điểm bài thu hoạch, chấm sau).

Trưởng đoàn và GV được phân công

(Danh sách kèm theo)

Từ 15/6 đến 16/6/2020

Hoàn tất hồ sơ TTSP của các đoàn theo quy định nộp về Phòng Đào tạo .

Trưởng đoàn

Từ 17/6 đến 20/6/2020

Tổ chức chấm bài thu hoạch và tổng kết điểm TTSP cho SV.

P. Đào tạo

 

2. Khóa 44M và Khóa 21: TTSP 6 tuần, trong đó 2 tuần cuối ở CĐSP thực hiện như sau:

Tuần

Thời gian

Nội dung thực hành

Phụ trách

5

Từ 15/6/2020 đến 20/6/2020

- Nhận bài dạy và chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học (Không sử dụng giáo án đã dạy ở cơ sở thực tập), tập dạy nội bộ sinh viên.

- Hoàn tất bài thu hoạch cá nhân theo quy định.

Trưởng đoàn và Hướng dẫn (nếu có)

6

Từ 22/6/2020 đến 27/6/2020

- Thực hành đứng lớp 1 tiết dạy/SV theo giáo án đã soạn ở trên để được đánh giá, cho điểm.

- Tổng kết nội bộ đoàn, công khai các điểm thành phần cho HSSV (trừ điểm bài thu hoạch, chấm sau).

Trưởng đoàn và GV được phân công

(Danh sách kèm theo)

Từ 29/6 đến 30/6/2020

Hoàn tất hồ sơ TTSP của các đoàn theo quy định nộp về Phòng Đào tạo .

Trưởng đoàn

Từ 01/7 đến 04/7/2020

Tổ chức chấm bài thu hoạch và tổng kết điểm TTSP cho SV.

P. Đào tạo

      Trên đây là những nội dung cơ bản về hoạt động thực hành sư phạm của HSSV sau khi kết thúc thời gian TTSP tại các cơ sở thực tập. Các trưởng đoàn căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí thứ tự các giờ dạy của sinh viên theo lịch của nhà trường./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo TTSP của trường ;
- Các Trưởng đoàn, hướng dẫn TTSP;
- Các GV được phân công;
- Lưu: ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Hồ Cảnh Hạnh

DS PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN DỰ GIỜ VÀ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY THỰC HÀNH CỦA HSSV (Tải về)