Văn bản hướng dẫn cập nhật ngày 06.06.2020

1.TT-62-2012-quy định về chu kỳ và quy trình KDCLGD (tải về)

2.VBHN 08 quy định các tiêu chuẩn đánh giá trường Cao đẳng (3-2014) (tải về)

3.HD cách tự đánh giá trường TC, CD va DH 2013 (tải về)

4.HD tìm thông tin minh chứng cho Cao đẳng 2013 (tải về)

5.Văn bản hướng dẫn đánh giá ngoài (tải về)