Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV Cao đẳng khóa 21, Trung cấp khóa 44 và các khóa học trước

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 09/CĐSP-ĐT

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 08 tháng 06 năm 2020

 THÔNG BÁO

V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ
đối với HSSV Cao đẳng khóa 21, Trung cấp khóa 44
và các khóa học trước (còn trong thời hạn xét công nhận tốt nghiệp)

                     Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa 

      Căn cứ vào Quyết định số 78/QĐ-CĐSP ngày 06/5/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra về trình độ Ngoại ngữ và Tin học cho HSSV hệ chính qui tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà trường thông báo việc nộp chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học đối với HSSV cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

      1.1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến ngày 27/06/2020

      1.2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (301), cô Lê Thị Bích Mai nhận (trong giờ hành chính).

2. Hình thức nộp: HSSV nộp theo lớp quản lý và mỗi một chứng chỉ phải có 2 bản (1 bản photo và 1 bản gốc để đối chiếu).

Chú ý:

      -  HSSV đã đậu nhưng chưa có chứng chỉ Ngoại ngữ & Tin học, liên hệ trung tâm Ngoại ngữ & Tin học nhà trường để xin giấy xác nhận.

      -  HSSV chưa có chứng chỉ Ngoại ngữ & Tin học, liên hệ trung tâm Ngoại ngữ & Tin học để biết kế hoạch thi dự kiến tổ chức trong thời gian tới.

      Nhận thông báo này, đề nghị các Khoa triển khai đến các đối tượng HSSV liên quan thực hiện nghiêm túc. Nhà trường không giải quyết những trường hợp nộp quá hạn và chứng chỉ không đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các Khoa;
- Phòng CTSV;
- Lưu: VT, Phòng Đào tạo.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thiện Thắng