KẾ HOẠCH KẾT THÚC NĂM HỌC 2019 – 2020 VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2020–2021

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 338/CĐSP-ĐT

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 16 tháng 6 năm 2020

KẾ HOẠCH
KẾT THÚC NĂM HỌC 2019 – 2020
VÀ BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2020–2021

      Căn cứ Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đã được điều chỉnh theo Quyết định số 72/QĐ – CĐSP ngày 29/4/2020 của Hiệu trưởng, nhà trường thông báo kế hoạch kết thúc năm học 2019 – 2020 và bắt đầu năm học mới 2020 – 2021 của các hệ đào tạo như sau:

I. HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

1. Khóa 21

      1.1. Học lại và học cải thiện điểm

          - Đợt 1: Đã triển khai học và thi trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

          - Đợt 2 (nếu có): Học từ ngày 20/7/2020 đến 15/8/2020. Lịch thi sẽ thông báo sau.

      1.2. Sinh hoạt lớp và bàn giao các loại tài sản mượn của trường: Hoàn thành trước ngày 24/7/2020 (các sinh viên học lại, thi lại sẽ trả sau). Sinh viên được nghỉ từ 27/7/2020, chờ xét công nhận tốt nghiệp.

      Các SV đã có Chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học (theo quy định) thì nộp (theo đơn vị lớp) về P. Đào tạo (phòng 301 khu Hiệu bộ – Cô Bích Mai nhận) trước ngày 27/6/2020.

      1.3. Xét công nhận tốt nghiệp

          - Đợt 1: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020. 

          - Đợt 2: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020.

      1.4. Lễ tốt nghiệp: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2020. Kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo trên Website của trường.

2. Khóa 44

      2.1. Học lại và học cải thiện điểm

          - Đợt 1: Đã triển khai học và thi trong học kỳ 2, năm học 2019 – 2020.

          - Đợt 2 (nếu có): Học từ ngày 03/8/2020 đến 28/8/2020. Lịch thi sẽ thông báo sau.

      Các SV đã có Chứng chỉ ngoại ngữ và Tin học (theo quy định) thì nộp (theo đơn vị lớp) về P. Đào tạo (phòng 301 khu Hiệu bộ – Cô Bích Mai nhận) trước ngày 27/6/2020.

        2.2. Sinh hoạt lớp và bàn giao các loại tài sản mượn của trường: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 30/7/2020. Sau đó nghỉ hè.

        2.3. Thi tốt nghiệp

             - Lần 1: Vào các ngày 14 và 15/7/2020.

             - Lần 2 (nếu có): Vào các ngày 14 và 15/10/2020.

        2.4. Xét công nhận tốt nghiệp

           - Đợt 1: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020. 

           - Đợt 2: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020.

        2.5. Lễ tốt nghiệp: Tổ chức cùng thời gian với khóa 21.

 3. Khóa 22

      3.1. Học và thi GDQP – AN: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 22/8/2020.

      3.2. Học lại, học cải thiện điểm: 2 tuần từ ngày 24/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (Thi có lịch sau).

      3.3. Lao động, tổ chức sinh hoạt lớp: Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 29/8/2020.

      3.4. Nghỉ hè: Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020 (đối với những SV không học lại/học cải thiện điểm).

       3.5. Vào năm học mới 2020 – 2021

       - Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 12/9/2020.

       - Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 14/9/2020.

4. Khóa 23

      4.1. Học lại và học cải thiện điểm: Sẽ bố trí học cùng học kỳ chính của năm học mới.

      4.2. Lao động, sinh hoạt lớp: Sau khi thi học kỳ II cho đến ngày 22/8/2020

      4.3. Nghỉ hè: Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 12/9/2020

      4.4. Vào năm học mới 2020 – 2021

       - Tuần học chính trị đầu năm: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020.

       - Học văn hóa (tuần 1): Từ ngày 21/9/2020.

  5. Hoạt động hè

      Sinh viên có nguyện vọng tham gia các hoạt động hè, liên hệ với Đoàn trường và Hội sinh viên nhà trường để biết thêm chi tiết.

 6. Việc tổ chức học lại và đăng ký học cho học kỳ sau

      Xem chi tiết trên Website của trường hoặc bảng tin Phòng Đào tạo.

      Lưu ý: Việc đăng ký môn học của sinh viên hệ Cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ được thực hiện trực tiếp trên phần mềm đào tạo. Nếu đăng ký không được thì sinh viên liên hệ cô Tiền Tú Anh, phòng Đào tạo (ĐT: 0904141206) để được hướng dẫn.

7. Khóa 24 (Khóa mới): Sẽ có thông báo sau

II. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC: Có kế hoạch riêng.

      Nhận kế hoạch này, các đơn vị triển khai kịp thời cho cán bộ - viên chức và học sinh, sinh viên liên quan được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);
- Các Phòng/khoa (để thực hiện);
- Website của trường;
- Lưu: ĐT, HC.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

 

 Nguyễn Thiện Thắng