MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 337/TB– CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Bà Rịa, ngày 16  tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2020

 

      Căn cứ Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non;

      Căn cứ Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập;

      Căn cứ Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập;

      Căn cứ Công văn số 1223/SGDDT-GDTX ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở;

      Để đáp ứng nhu cầu thăng hạng của giáo viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 như sau:

1. Đối tượng:

      Giáo viên có nhu cầu học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể các lớp như sau:

          - Giáo viên Mầm non hạng III;

          - Giáo viên Mầm non hạng II;

          - Giáo viên Tiểu học hạng III;

          - Giáo viên Tiểu học hạng II;

          - Giáo viên Trung học cơ sở hạng II.

2. Chương trình: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian, địa điểm học:

          - Thời gian: Học vào các ngày trong hè. Dự kiến khai giảng vào ngày 20/7/2020.

          - Địa điểm học: Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Học phí khóa học: 2.200.000đ/học viên/khóa học

5. Kết quả khóa học:

          Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

          Khoa Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, địa chỉ: số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, số điện thoại: 02543.736.577.         

Nơi nhận:

- P.GD&ĐT các huyện;
- Website nhà trường;
- Lưu: HC, BD, ĐT.

 

 

         HIỆU TRƯỞNG

                  (đã ký)

     TS. Hồ Cảnh Hạnh