KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 4 NĂM 2020

 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(30/3 đến 05/4)

NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

II

(06 đến 12/4)

NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

III

(13 đến 19/4)

NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

IV

(20 đến 26/4)

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

V

(27/4 đến 03/5)

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

 Lưu ý: Các GV theo doic lịch tập huấn dạy học trực tuyến để tham dự và triển khai thực hiện theo thời khóa biểu.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

(đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng