KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 5 NĂM 2020 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(04 đến 10/5)

K21: Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HK VI.

44M: Ôn thi HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 5 của HK II.

 

Học cả ngày 10 theo thời khóa biểu

II

(11 đến 17/5)

K21: Học theo Thời khóa biểu tuần 10. 44M: Thi HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 6 của HK II.

 

Học cả ngày 17 theo thời khóa biểu

III

(18 đến 24/5)

- Các lớp SP: TTSP tuần 1.

- Các lớp khác: Thực tập và học tiếp HK IV

- Các lớp SP: TTSP tuần 1.

- Các lớp khác: Học tuần 10 của HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 7 của HK II.

 

Học cả ngày 24 theo thời khóa biểu

IV

(25 đến 31/5)

- Các lớp SP: TTSP tuần 2.

- Các lớp khác: Thực tập và học tiếp HK IV

- Các lớp SP: TTSP tuần 2.

- Các lớp khác: Học tuần 11 của HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 8 của HK II.

 

Học cả ngày 31 theo thời khóa biểu

 Lưu ý: Các Trưởng đoàn TTSP chủ động làm việc cơ sở và HSSV để dẫn đoàn đến cơ sở TTS đúng kế hoạch. Các GV theo dõi phân công coi thi lớp 44M để thực hiện.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng