KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 6 NĂM 2020 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(01 đến 07/6)

- Các lớp SP: TTSP tuần 3.

- Các lớp khác: Thực tập và học tiếp HK IV

- Các lớp SP: THSP tuần 3 tại CĐSP.

- Các lớp khác: Học tuần 12 của HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 9 của HK II.

 

Học cả ngày 07 theo thời khóa biểu

II

(08 đến 14/6)

- Các lớp SP: TTSP tuần 4.

- Các lớp khác: Thực tập và học tiếp HK IV

- Các lớp SP: THSP tuần 4 tại CĐSP.

- Các lớp khác: Học tuần 13 của HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 10 của HK II.

 

Học cả ngày 14 theo thời khóa biểu

III

(15 đến 21/6)

- Các lớp SP: THSP tuần 5 tại CĐSP.

- Các lớp khác: Thực tập và học tiếp HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 11 của HK II.

 

Học cả ngày 21 theo thời khóa biểu

IV

(22 đến 28/6)

- Các lớp SP: THSP tuần 6 tại CĐSP.

- Các lớp khác: Thực tập và học tiếp HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của HK IV.

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 12 của HK II.

 

Học cả ngày 28 theo thời khóa biểu

 Lưu ý: Các Trưởng đoàn TTSP chủ động kết thúc TTSP tại cơ sở và triển khai công tác thực hành cho HSSV theo kế hoạch.

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

(đã ký)

  

Nguyễn Thiện Thắng