THI TỐT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 12 /TB - CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO THI TỐT NGHIỆP
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC

        Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên ngành Giáo dục Mầm non học liên thông vừa làm vừa học Khóa (15 F và 14F) chưa dự thi hoặc thi trượt tốt nghiệp lần 1 hoàn thành khóa học cuối cùng đào tạo theo niên chế, nay nhà trường thông báo lịch thi đợt cuối cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Các sinh viên Khóa 15 F và 14F chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đến nay đã hội đủ điều kiện theo quy định.

- Các sinh viên Khóa 15 F và 14F đã thi tốt nghiệp nhưng chưa đậu (trượt môn nào thi lại môn đó).

Tất các các đối tượng trên có nhu cầu thi đều phải đến đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo (gặp cô Nhung) trước ngày 10/7/2020 và đóng lệ phí thi theo quy định.

2. Lịch thi

TT

Môn thi

Thời gian (120 phút/1 môn thi)

Phòng thi

1

Kiến thức cơ sở ngành

Từ 13 giờ 30 ngày 14/7/2020

A302

2

Kiến thức chuyên ngành

Từ 7 giờ 30 ngày 15/7/2020

3. Lưu ý

- Đây là đợt cuối cùng cuối cùng nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ đào tạo này. Từ Khóa 16 F trở đi do được đào tạo theo hình thức tín chỉ nên không tổ chức thi tốt nghiệp mà chỉ xét công nhận tốt nghiệp.

- Nội dung ôn thi giống Khóa 15F (Kỳ thi ngày 10/11/2019).

 

Nơi gửi:

- Khoa Bồi dưỡng và Tiểu học;
- P. TC- HC;
- Website của trường;
- Lưu: ĐT.

 

TL/HIỆU TRƯỞNG

              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

               (đã ký)   

              ThS. Nguyễn Thiện Thắng