KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 7 NĂM 2020 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 7 NĂM 2020 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(29/6 đến 05/7)

- Các lớp Cao đẳng: Ôn thi HK VI.

- 44M: Ôn thi tốt nghiệp

Ôn thi HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 của HK II.

 

Học cả ngày 05 theo thời khóa biểu

II

(06 đến 12/7)

- Các lớp Cao đẳng: Ôn và thi HK VI.

- 44M: Ôn thi tốt nghiệp

Ôn và thi HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 14 của HK II.

 

Học cả ngày 12 theo thời khóa biểu

III

(13 đến 19/7)

- Các lớp Cao đẳng: Thi HK VI.

- 44M: Thi tốt nghiệp

Thi HK IV

Học theo Thời khóa biểu tuần 15 của HK II.

 

Học cả ngày 19 theo thời khóa biểu

IV

(20 đến 26/7)

Chờ xét tốt nghiệp; học lại và cải thiện (đối với hệ Cao đẳng, nếu có).

 

Học GD QP – An ninh theo kế hoạch

Học bù các ngày nghỉ.

 

Học buổi sáng  ngày 26 theo thời khóa biểu

IV

(27/7 đến 01/8)

Chờ xét tốt nghiệp; học lại và cải thiện (đối với hệ Cao đẳng, nếu có).

Học GD QP – An ninh theo kế hoạch

Ôn thi HK IV

Nghỉ

 Lưu ý: Các GV theo dõi lịch phân công ôn, coi và chấm thi các hệ để thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 6 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 (đã ký)

  

Nguyễn Thiện Thắng