KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2020 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 8 NĂM 2020 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 21 và k44

K22

K23

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(03 đến 09/8)

Học lại và cải thiện.

Học GDQP – An ninh theo kế hoạch.

Thi HK 2.

Học theo kế hoạch.

II

(10 đến 16/8)

Học lại và cải thiện.

Học GDQP – An ninh theo kế hoạch.

Thi HK 2.

Học theo kế hoạch.

III

(17 đến 23/8)

Chờ nhận bằng tốt nghiệp và liên hệ công tác.

Ôn và thi GDQP – An ninh theo kế hoạch.

Sinh hoạt lớp và lao động tại trường.

Học theo kế hoạch.

IV

(24 đến 30/8)

Chờ nhận bằng tốt nghiệp và liên hệ công tác.

- Nghỉ hè đến ngày 05/9/2020;

- Học lại và học cải thiện điểm, nếu có.

Nghỉ hè đến 12/9/2020.

 

Học và thi học phần theo kế hoạch.

 Lưu ý: Các GV theo dõi lịch phân công coi, chấm thi để thực hiện nghiêm túc (bắt đầu từ ngày 03/8/2020).

 

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 7 năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng