TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH LẦN 2 CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


Số:   16    /CĐSP-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH LẦN 2
CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH

       Căn cứ kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên ngành tiếng Anh khóa thi ngày 18/7/2020, nhà trường tổ chức thi lần 2 cho các sinh viên đã tham dự kỳ thi trên, cụ thể như sau:

1. Môn thi: Speaking

2. Thời gian thi: 14 giờ, thứ 2 ngày 03/8/2020;

3. Địa điểm: Phòng VT2, VT4, VT5;

    Danh sách phòng thi cụ thể sinh viên xem tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

4. Lệ phí thi: Nhà trường hỗ trợ kinh phí dự thi;

5. Kết quả thi: Nhà trường sẽ lấy điểm thi cao nhất trong 2 lần thi (khóa thi ngày 18/7/2020 và khóa thi ngày 03/8/2020) để xét công nhận tốt nghiệp.

                                                                                               

Nơi nhận:
      - Các phòng/khoa;

      - Trung tâm NN-TH;
      - Lưu: ĐT, VT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

NGUYỄN THIỆN THẮNG