KẾ HOẠCH THI HẾT HỌC PHẦN HÈ 2020 (CÁC LỚP F)

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 8 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH THI HẾT HỌC PHẦN HÈ 2020
 CÁC LỚP NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN THÔNG VLVH (F)

TT

Thứ (Ngày)

Buổi

Tên học phần (số tín chỉ)

Hình thức thi

Lớp

(Số SV)

Số phòng thi (Phòng cụ thể)

1

5 (27/8/2020)

Sáng

- Giáo dục học Mầm non (2)

- Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ MN (2)

TL

16F

(98)

4

 (A301, A302, A303, A304)

2

6 (28/8/2020)

Sáng

Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ MN (2)

TL

16F

(98)

4

 (A301, A302, A303, A304)

3

7 (29/8/2020)

Sáng

Giáo dục học Mầm non (2)

TL

16f

(17)*

1

(TTGDTX, huyện Côn Đảo)

4

Chiều

Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho trẻ MN (2)

TL

16f

(17)*

1

(TTGDTX, huyện Côn Đảo)

5

CN (30/8/2020)

Sáng

 

Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ MN (2)

TL

16f

(17)*

1

(TTGDTX, huyện Côn Đảo)

6

Tâm lý học sư phạm MN (2)

TL

17F (143)

4

(E202, E203, E302, E303)

Ghi chú: - *: Lớp học tại huyện Côn Đảo

-  Học viên đi thi phải mang CMND để xuất trình trước khi vào phòng thi và đeo khẩu trang để phòng dịch.

- Buổi sáng thi lúc 7 giờ 30 phút; buổi chiều thi lúc 13 giờ 30 phút.

 

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

    Nguyễn Thiện Thắng