KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 9 NĂM 2020

 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K22

K23

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(01 đến 06/9)

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Học theo kế hoạch.

II

(07 đến 13/9)

Học chính trị đầu năm

Nghỉ hè

Học theo kế hoạch.

III

(14 đến 20/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 1, HK V.

Học chính trị đầu năm

Học theo kế hoạch.

IV

(21 đến 27/9)

Học theo Thời khóa biểu tuần 2, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 1, HK III.

Học theo kế hoạch.

V

(28/9 đến 03/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 3, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 2, HK III.

Học theo kế hoạch.

 

 

 

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 8 năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng