Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  557/CĐSP

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao đẳng chính quy ngành Giáo dục mầm non năm 2020 của Trường như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 16.5 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) cho tất cả các tổ hợp xét tuyển được quy định trong Đề án tuyển sinh hệ chính quy ngành giáo dục mầm non năm 2020 của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các thí sinh có tổng điểm xét tuyển (bao gồm điểm 3 môn và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quyền đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non của nhà trường.

2. Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

- Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non theo các tổ hợp xét tuyển C14, C20 và D01 mà có điểm xét tuyển chưa đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định thì thí sinh có thể chuyển nguyện vọng sang tổ hợp M00 để dự thi môn Năng khiếu vào đợt 2 (ngày 03/10/2020).

- Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo tổ hợp M00 nhưng chưa đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định thì thí sinh có thể chuyển nguyện vọng sang xét tuyển theo các tổ hợp C14, C20 và D01.

Nơi nhận
- Các phòng/khoa;
- Website trường;
- Lưu VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH