Kết quả xét tuyển sinh đợt 1 năm 2020 và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:558/TB-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển sinh đợt 1 năm 2020
và kế hoạch xét tuyển nguyện vọng bổ sung 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển sinh đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2020

    1.1. Đối với ngành giáo dục Mầm non

      - Điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT: Nhà trường sẽ thông báo theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (vào ngày 5/10/2020).

      - Điểm chuẩn xét theo điểm học bạ THPT: 19.5 điểm.

    1.2. Đối với các ngành thuộc giáo dục nghề nghiệp

      - Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi THPT: 15.0 điểm.

      - Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm học bạ THPT: 16.5 điểm.

Trong đó: Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với ngành Tiếng Anh và Tiếng Nhật, điểm xét tuyển được tính như sau:

  

      

 

      - Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm thi THPT tại đây.

      - Danh sách thí sinh trúng tuyển theo điểm học bạ THPT tại đây.

2. Thời gian nhận giấy báo và nhập học

    2.1. Thời gian nhận giấy báo nhập học

      Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học tại Phòng Đào tạo từ ngày 22/9/2020 đến ngày 03/10/2020.

    2.2. Thời gian và địa điểm nhập học

      - Thời gian nhập học: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.

      - Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

      - Ngày học chính thức: 26/10/2020.

    2.3. Hồ sơ nhập học

      Thí sinh xem hồ sơ nhập học tại đây.

3. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

      Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung tất cả các ngành, thông tin cụ thể như sau:

    3.1. Hình thức nộp hồ sơ

      Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong hai hình thức sau đây:

      - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

      - Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

    3.2. Thời gian nộp hồ sơ

      Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 16/10/2020.

    3.3. Địa điểm nộp hồ sơ

      Phòng Đào tạo (Phòng 301, Khu Hiệu bộ), trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Nơi nhận:

-  Ban giám hiệu (b/c);
-  Các phòng/khoa;
-  Website trường (tb);
-  Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH