Tham gia viết bài hội thảo khoa học tại trường Chính trị