KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 10 NĂM 2020 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 22

K23

K24

Các Lớp VLVH

(16 và 17 F)

I

(05 đến 11/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 4, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 3, HK III

Làm thủ tục nhập học

- Học theo kế hoạch.

- Lớp 16F (Côn Đảo) thi học phần)

II

(12 đến 18/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 5, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 4, HK III

Làm thủ tục nhập học

Học theo kế hoạch.

III

(19 đến 25/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 6, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 5, HK III

Ổn định chỗ ở

Học theo kế hoạch.

IV

(26 đến 31/10)

Học theo Thời khóa biểu tuần 7, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 6, HK III.

Học chính trị đầu Khóa

Học theo kế hoạch.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 25 tháng 9 năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 (đã ký)

 

Nguyễn Thiện Thắng