Thông báo số 1: Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục sớm trong thời đại công nghệ