KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 44

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  02 /CĐSP - ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 08 tháng 10 năm 2020

 THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP LẦN 2 KHÓA 44           

       Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh cuối khóa năm 2020, nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh trung cấp Khóa 44 cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Những học sinh thi rớt ở lần thi tốt nghiệp thứ nhất (rớt môn nào phải thi lại môn đó): Những học sinh này phải đóng lệ phí thi lại theo quy định.

- Những học sinh chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 1, đến ngày 27/10/2020 đã tích lũy đủ điều kiện dự thi (kể cả những học sinh của các Khóa 40, 41, 42 và 43);

2. Nội dung thi: Môn thi và nội dung từng môn giống thi tốt nghiệp lần 1 của khóa 44.

3. Lịch thi

Ngày

Giờ bắt đầu thi

Môn thi

Hình thức thi

Phòng thi

Sáng 31/10/2020

(Thứ 7)

07: 30

Giáo dục chính trị

Trắc nghiệm trên máy vi tính

Cụ thể sẽ thông báo trên Website của trường vào ngày 29/10/2020

Chiều 31/10/2020

(Thứ 7)

13: 30

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Tự luận

Sáng 01/11/2020

(Chủ nhật)

07: 30

Thực hành nghề nghiệp

Tự luận

4. Lưu ý

- Những học sinh có nhu cầu thi lại phải nộp đơn đăng ký và lệ phí thi lại theo quy định tại Phòng Đào tạo (P. 301) trước ngày 24/10/2020.

- Để được công nhận tốt nghiệp, ngoài việc thi đậu tốt nghiệp học sinh phải nộp đầy đủ các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định của nhà trường (nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 30/10/2020).

- Học sinh Khóa 40 nếu không thi lần này thì sẽ hết cơ hội để thi lại, vì thời hạn bảo lưu kết quả học tập và các chứng chỉ theo quy định hết hiệu lực vào ngày 01/10/2020 theo thông báo số 140/TB - CĐSP  ngày 12  tháng 3  năm 2018 của Hiệu trưởng./.

Nơi gửi:

- Khoa Tiểu học và Kinh tế;
- Website của Trường;
- Lưu: ĐT.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Thắng