THỜI KHÓA BIỂU HKI - NĂM HỌC 2020-2021

1. Thời khóa biểu khóa 22 (tải về)

     - cập nhật ngày 31.8.2020 - thay đổi TKB của tổ Kinh tế

     - cập nhật ngày 11.9.2020 - sau khi HỦY các môn tự chọn

2. Thời khóa biểu khóa 23 (tải về)

     - cập nhật ngày 31.8.2020 - thay đổi TKB của tổ Kinh tế

     - cập nhật ngày 11.9.2020 

     - cập nhật ngày 16.9.2020 - Sau khi HỦY các môn tự chọn

3. Thời khóa biểu khóa 24 dành cho giảng viên (tải về)

    - Cập nhật ngày 1.11.2020 - thay đổi GV dạy môn Múa

    - Cập nhật ngày 8.12.2020 - chuyển tuần 15 dạy sau Tết

4. Thời khóa biểu khóa 24 dành cho sinh viên (tải về)