KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
THÁNG 11 NĂM 2020 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 22

K23

K24

 Lớp VLVH

(17 F)

I

(02 đến 08/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 8, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 7, HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 1, HK I.

Học theo kế hoạch.

 

II

(09 đến 15/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 9, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 8, HK III

Học theo Thời khóa biểu tuần 2, HK I.

Học theo kế hoạch.

III

(16 đến 22/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 10, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 9, HK III

Học theo Thời khóa biểu tuần 3, HK I.

Học theo kế hoạch.

IV

(23đến 29/11)

Học theo Thời khóa biểu tuần 11, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 10, HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 4, HK I.

Học theo kế hoạch.

 

 

 

Bà Rịa, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng