KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2020

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 12 NĂM 2020

 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 22

K23

K24

 Lớp VLVH

(17 F)

I

(30/11 đến 06/12)

Học theo Thời khóa biểu tuần 12, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 11, HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 5, HK I.

Học theo kế hoạch.

 

II

(07 đến 13/12)

Học theo Thời khóa biểu tuần 13, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 12   HK III

Học theo Thời khóa biểu tuần 6, HK I.

Học theo kế hoạch.

III

(14 đến 20/12)

Học theo Thời khóa biểu tuần 14, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 13 HK III

Học theo Thời khóa biểu tuần 7, HK I.

Học theo kế hoạch.

IV

(21đến 27/12)

Học theo Thời khóa biểu tuần 15, HK V.

Học theo Thời khóa biểu tuần 14, HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 8, HK I.

Học theo kế hoạch.

V

(28/12 đến 02/01)

Học bù các ngày nghỉ Lễ

Học theo Thời khóa biểu tuần 15, HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 9, HK I.

Học theo kế hoạch.

 

 

 

 

Bà Rịa, ngày 27 tháng 11 năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

(đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng