Học tích lũy, thi tốt nghiệp và kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 12/ĐT-CĐSP 

   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 03 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
(học tích lũy, thi tốt nghiệp và kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học)

 

       Căn cứ Thông báo số 140/TB-CĐSP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về Hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy,

       Căn cứ Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học,

       Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non Liên thông VLVH (khóa 16F) và xét hủy kết quả học tập của các học sinh, sinh viên đã hết hạn bảo lưu ngày 27 tháng 11 năm 2020,

       Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

1/ Kế hoạch học tích lũy, thi tốt nghiệp và kiểm tra chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học đối với các trường hợp đến hạn bị hủy kết quả, vì hết thời hạn bảo lưu, xử lý như sau:

       - Với 10 trường hợp Khóa 12F hệ cao đẳng liên thông vừa làm vừa học còn nợ môn học: Được gia hạn đến tháng 6 năm 2021 nếu không trả nợ xong các môn học thì coi như hủy kết quả học tập (có danh sách đính kèm).

       - Với 13 trường hợp Khóa 16 hệ cao đẳng chính quy đã hết hạn bảo lưu các chứng chỉ: Được gia hạn thêm trong tháng 01/2021 phải tham gia kiểm tra Ngoại ngữ và Tin học theo chuẩn đầu ra của nhà trường. Các sinh viên này liên hệ trực tiếp với Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học để biết lịch cụ thể (có danh sách đính kèm).

       - Với 21 trường hợp Khóa 18 hệ cao đẳng chính quy đã hết hạn bảo lưu kết quả học tập: Được gia hạn thêm đến tháng 01/2021 phải tham gia học hoặc ôn và thi tích lũy (có danh sách đính kèm).

       - Với 03 trường hợp Khóa 41 hệ trung cấp chính quy đã hết hạn bảo lưu các môn thi tốt nghiệp: Được gia hạn đến tháng 01/2021, học sinh được tham gia ôn và thi tốt nghiệp (có danh sách đính kèm).

       - Với 12 trường hợp Khóa 42 hệ trung cấp chính quy đã hết thời hạn bảo lưu kết quả các môn học: Được gia hạn đến tháng 01/2021, học sinh phải tham gia ôn và thi tích lũy các môn còn nợ (có danh sách đính kèm).

       Những trường hợp học lại hoặc thi tốt nghiệp, các em lên phòng Đào tạo & HTQT nộp đơn để Nhà trường xếp lớp.

       Nếu hết thời gian quy định theo từng nhóm đối tượng ở trên, nhưng vẫn không trả nợ xong thì chính thức bị hủy kết quả học tập.

2. Kế hoạch thi tích lũy được sắp xếp vào tuần cuối cùng của tháng 01 năm 2021.

       Đề nghị các khoa có học sinh, sinh viên trong các danh sách trên thông báo trực tiếp cho sinh viên để nắm bắt kịp thời nội dung thông báo này.

       Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Các khoa;Trung tâm NN-TH;
- Phòng QLKH & ĐBCL;
- Lưu: Đào tạo & HTQT.

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO & HTQT

 

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Thắng