PHÁT ĐỘNG THAM GIA CUỘC THI “TÌM HIỂU BÀ RỊA –VŨNG TÀU 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1991 – 2021)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số:   675/KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Bà Rịa, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 KẾ HOẠCH 

 PHÁT ĐỘNG THAM GIA CUỘC THI “TÌM HIỂU BÀ RỊA –VŨNG TÀU 

30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1991 – 2021)”

        

      Căn cứ công văn số 41/CV.HSH ngày 30/11/2020 của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển (1991 – 2021)” như sau:

1.  Mục đích

       Cuộc thi “Tìm hiểu Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển (19912021)” nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh (1991-2021) theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh BR-VT. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh trong 30 năm, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về những thành quả mà Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt được.

      Là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân thể hiện tình yêu quê hương bằng trách nhiệm hiến kế những giải pháp thiết thực góp phần xây dựng quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

2.  Đối tượng 

      Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường (100% sinh viên các lớp phải tham gia).

3.  Nội dung, hình thức cuộc thi 

      Người dự thi trả lời 10 câu hỏi với nội dung về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991-2021) trên các mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... bằng hình thức viết (Đính kèm câu hỏithể lệ cuộc thi).

4.  Cách thức dự thi

        Người dự thi phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi theo đúng thứ tự trong bộ câu hỏi do BTC Cuộc thi công bố. Các câu hỏi trắc nghiệm phải được viết đầy đủ cả phần câu hỏi và đáp án, thí sinh khoanh tròn đáp án đúng nhất.

       Bài dự thi đánh máy theo font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (trình bày theo đúng quy định thể thức văn bản) hoặc viết tay  (Khuyến khích các bài dự thi bằng chữ viết tay đẹp và trình bày, trang trí thủ công sáng tạo đẹp mắt).

      Bài dự thi đóng thành tập, khuyến khích thí sinh thiết kế, trang trí đẹp, sử dụng hình ảnh minh họa đẹp, có giá trị, phù hợp với nội dung từng câu hỏi. Trang bìa phải ghi đầy đủ thông tin: Trên cùng ghi: “Bài dự thi tìm hiểu: Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển (1991-2021)”. Phía dưới, bên phải ghi: Họ tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác (hoặc lớp, khoa, trường), số điện thoại, địa chỉ Email (nếu có). 

          Mỗi thí sinh gửi về Ban Tổ chức 01 bài dự thi.

         Sau cuộc thi Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi.

      Bài dự thi không hợp lệ nếu: Không thực hiện đúng quy định thể lệ cuộc thi;  không trả lời hết các câu hỏi trong bộ câu hỏi của BTC; trả lời câu hỏi không do BTC đưa ra; bài dự thi giống nhau một phần hoặc toàn bộ nội dung.

5.  Thời gian, cách gửi bài dự thi

      Cuộc thi được phát động vào ngày 18/12/2020. Bài thi được tập hợp theo lớp (đối với sinh viên), theo đơn vị (đối với cán bộ,giảng viên, nhân viên nhà trường) và nộp về Phòng Công tác sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 25/12/2020 đến 17 giờ ngày 25/01/2021.

6. Tổ chức thực hiện

      - Phòng Công tác sinh viên phối hợp với các phòng, khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi và phát động cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên các lớp tham gia.

      - Chi hội khoa học lịch sử trường hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về cách thức tham gia, trả lời nội dung các câu hỏi. Liên hệ thầy Trần Anh Đức, Khoa Bồi dưỡng và Liên kết Đào tạo, ĐT: 0908805731, Email: trananhduc1711@gmail.com

      Trên đây là kế hoạch phát động cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bà Rịa –Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển (1991-2021)”. Đề nghị các Khoa, các lớp tích cực tham gia.  

 

Nơi nhận:

- Các phòng, khoa, TT;
- Lưu: VT, CHSH.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. HỒ CẢNH HẠNH