KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 NĂM 2021

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 01 NĂM 2021 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 22

K23

K24

 Lớp VLVH

(17 F)

I

(04 đến 09/01)

Tự ôn thi HK V.

Học bù các ngày nghỉ Lễ

Học theo Thời khóa biểu tuần 10, HK I.

Học theo kế hoạch.

 

II

(11 đến 17/01)

Ôn và thi HK V.

Tự ôn thi HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 11, HK I.

Học theo kế hoạch.

III

(18 đến 24/01)

Ôn và thi HK V.

Ôn và thi HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 12, HK I.

Học theo kế hoạch.

IV

(25 đến 31/01)

Học theo Thời khóa biểu tuần 01, HK VI.

Ôn và thi HK III.

Học theo Thời khóa biểu tuần 13, HK I.

Thi học phần (cả ngày 31/01).

 

 

 

Bà Rịa, ngày 27 tháng 12 năm 2020

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO

 

(đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng