MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÓA 8 NĂM 2021

SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số : 07 /CĐSP - BD

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày  07   tháng 01 năm 2021

                                                   

THÔNG BÁO
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ KHÓA 8 NĂM 2021

 

      Căn cứ Quyết định số 382/QĐGD –ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

      Căn cứ Quyết định số 820/QĐ – BGDĐT ngày 20/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở khóa 8 như sau:

      1. Đối tượng

- Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

- Công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch, dự nguồn cho các chức danh quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong tỉnh; đối tượng khác có nhu cầu.

      2. Chương trình: 360 tiết

      3. Thời gian, địa điểm học

      - Thời gian: Các ngày cuối tuần, dự kiến khai giảng vào ngày 28/3/2021

      - Địa điểm : Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

      4. Học phí khóa học: 3.500.000 đồng/học viên/khóa

      5. Kết quả khóa học:

      Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

      6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

      Khoa Bồi dưỡng & liên kết đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

      Mọi chi tiết, xin liên hệ: Khoa Bồi dưỡng & liên kết đào tạo ĐT: 02543.736577;  Website: http://cdspbrvt.edu.vn.

Nơi nhận:

- Sở GD ĐT (thay bc);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT, BD, ĐT.

 

 

        HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

   TS. Hồ Cảnh Hạnh