KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 NĂM 2021 

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 02 NĂM 2021 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

K 22

K23

K24

 Lớp VLVH

(17 F)

I

(01 đến 07/02)

Học theo Thời khóa biểu tuần 02, HK VI.

Học theo Thời khóa biểu tuần 01, HK IV.

Học theo Thời khóa biểu tuần 14, HK I.

 

Học theo kế hoạch.

 

II

(08 đến 14/02)

NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021

III

(15 đến 21/02)

NGHỈ TẾT TÂN SỬU 2021

IV

(22 đến 28/02)

Học theo Thời khóa biểu tuần 03, HK VI.

Học theo Thời khóa biểu tuần 02, HK IV.

Học theo Thời khóa biểu tuần 15, HK I.

 

Học theo kế hoạch.

 

 

 

 

Bà Rịa, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. ĐÀO TẠO VÀ HTQT

 

 (đã ký) 

Nguyễn Thiện Thắng