Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:         /TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do –Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 02 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021

     Thực hiện văn bản số 990/UBND-VP ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và văn bản chỉ đạo các cấp về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo và đề nghị đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên, sinh viên thực hiện các nội dung như sau:

     1. Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp.

     2. Sinh viên, học viên nhà trường thực hiện lịch học, lịch thi và nghỉ Tết theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2020–2021 (Nếu có thay đổi sẽ thông báo trên Website của nhà trường).

     3. Trong thời gian nghỉ Tết đề nghị cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên nhà trường không đến các vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế và hạn chế việc đi đến các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao; tự theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng bất thường như: sốt, ho, khó thở,… cần thông báo ngày cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly, điều trị và xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

     4. Sau thời gian nghỉ Tết và trở lại trường, đề nghị cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên thông tin lịch trình cá nhân theo mẫu và gửi nhà trường (theo đơn vị quản lí của mình) trước ngày 21/02/2021; thực hiện khai báo y tế theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế (nếu có liên quan đến các vùng dịch).

     5. Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo công tác vệ sinh toàn trường; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn… nhằm chủ động thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên, học viên đi học trở lại sau nghỉ Tết.

     6. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường phải quan tâm, chỉ đạo sát sao việc phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho Ban Giám hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Nhà trường.

     7. Các vấn đề liên quan cần thiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Tổ Y tế), số điện thoại: 02543.737.734 hoặc Ô. Nguyễn Việt Hùng, số điện thoại 0989.603.076 để được hỗ trợ./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu nhà trường;
- Các đơn vị trực thuộc trường;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH