Kiểm soát dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

                 Số: 44/CĐSP

        V/v kiểm soát dịch COVID-19
     Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Bà Rịa, ngày  17  tháng  02  năm 2021

 

Kính gửi:  Các Khoa/Phòng/Đơn vị trực thuộc

 

      Thực hiện công văn số 1351/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh về việc kiểm soát dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Phòng/Đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

      1. Tiếp tục thực hiện Thông báo số 40/TB-CĐSP ngày 02 tháng 02 năm 2021 của trường Cao đẳng Sư phạm BR-VT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021; tuyên truyền vận động CBVC, sinh viên chấp hành khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch; tích cực cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, nhất là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và địa phương về phòng chống dịch COVID-19.

      2. Yêu cầu những CBVC, sinh viên trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nếu có) phải đến Trung tâm y tế gần nhất để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm và được giám sát sức khỏe theo quy định.

      3. Những CBVC, sinh viên về quê ăn Tết, thăm thân nhân hoặc đi du lịch ngoài tỉnh từ ngày 01/02/2021 khi trở về Bà Rịa – Vũng Tàu phải chủ động thực hiện ngay việc khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ sở y tế gần nhất hoặc khai báo trực tuyến tại địa chỉ https://khaibaoyte.brvt.vn hoặc khai báo theo biểu mẫu đính kèm văn bản này.

      4. Đối với những CBVC, sinh viên trở về từ các địa điểm có người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng đã được Bộ Y tế công bố thì vận động vào cơ sở cách ly y tế tập trung. Những người về từ tỉnh thành khác (nơi đã có dịch) không phải địa điểm có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng thì lập danh sách và theo dõi sức khỏe theo quy định.

      5. Các vấn đề liên quan khác liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Tổ Y tế), số điện thoại: 02543.737.734 hoặc Ô. Nguyễn Việt Hùng, số điện thoại 0989.603.076 để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;    
- Sở GD&ĐT (b/c);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH

Tải mẫu khai báo y tế tại đây