Gia hạn thời gian nộp bài Cuộc thi Clip quảng bá hình ảnh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Số : 56 / CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Bà Rịa, ngày  01  tháng 3  năm 2021

                                          

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp bài Cuộc thi Clip quảng bá hình ảnh trường

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 

      Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-CĐSP ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng nhà trường về việc ban hành thể lệ cuộc thi Clip quảng bá hình ảnh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu; Căn cứ tình hình thực tế về việc nộp bài dự thi của cán bộ, viên chức và sinh viên nhà trường. Nhà trường thông báo về việc gia hạn thời gian nộp bài Cuộc thi Clip quảng bá hình ảnh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

      1. Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 16/4/2021.

      2. Thời gian chấm thi: Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021.

      3. Thời gian công bố kết quả, triển lãm và trao giải thưởng: Từ ngày 26/4/2020 đến ngày 30/4/2021.

      Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triễn khai thông báo này và nội dung của thể lệ cuộc thi kèm theo Quyết định số 273/QĐ-CĐSP đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

      Trân trọng thông báo!   

Nơi nhận:    

- BGH;
- Các Phòng, Khoa, Đoàn trường;
- Lưu: VT, QLKH&ĐBCL.

   

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 TS. HỒ CẢNH HẠNH