MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2021

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :  86 /TB– CĐSP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Bà Rịa, ngày 16 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2021

       Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non;

       Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;

       Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở;

       Căn cứ Công văn số 6082/UBND-VP ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở;

Để đáp ứng nhu cầu thăng hạng của giáo viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 như sau:

1. Đối tượng:

      Giáo viên có nhu cầu học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể các lớp như sau:

          - Giáo viên Mầm non hạng III;

          - Giáo viên Mầm non hạng II;

          - Giáo viên Mầm non hạng I;

          - Giáo viên Tiểu học hạng III;

          - Giáo viên Tiểu học hạng II;

          - Giáo viên Tiểu học hạng I;

          - Giáo viên Trung học cơ sở hạng III;

          - Giáo viên Trung học cơ sở hạng II;

          - Giáo viên Trung học cơ sở hạng I.

2. Chương trình: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian, địa điểm học:

          - Thời gian: Học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Dự kiến khai giảng vào ngày 18/4/2021.

          - Địa điểm học: Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Học phí khóa học: 2.200.000đ/học viên/khóa học

5. Kết quả khóa học:

        Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Nơi đăng ký và phát hành hồ sơ:

      Khoa Bồi dưỡng và Liên kết đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu, địa chỉ: số 689 Cách mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, số điện thoại: 02543.736.577.         

Nơi nhận:

- P.GD&ĐT các huyện;

- Website nhà trường;

- Lưu: HC, BD, ĐT.

 

 

        HIỆU TRƯỞNG

                (đã ký)

     TS. Hồ Cảnh Hạnh