KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2021

SỞ GD & ĐT TỈNH BR - VT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

THÁNG 4 NĂM 2021 

Tuần

(từ... đến...)

Nội dung hoạt động dạy học của các khóa

 

K 22

K23

K24

 Lớp VLVH

(17 F)

 

I

(05 đến 11/4)

* 22 (A4,C4): TTSP Tuần 5;

* 22 (A4,D1,D6,M:  TTSP Tuần 4;

 

Học theo Thời khóa biểu tuần 8, HK IV.

Học theo Thời khóa biểu tuần 2, HK II.

Học theo kế hoạch ngày 11.

 

 

II

(12 đến 18/4)

* 22 (A4,C4): Tổng kết TTSP tại cơ sở;

* 22 (A5,D1,D6,M:  TTSP Tuần 5.

* 22 (K,C7,D2):TT chuyên ngành Tuần 1.

Học theo Thời khóa biểu tuần 9, HK IV.

Học theo Thời khóa biểu tuần 3, HK II.

Học theo kế hoạch ngày 18.

 

 

III

(19 đến 25/4)

* 22 (A4,C4): Học theo Thời khóa biểu tuần 11, HK VI;

* 22 (A5,D1,D6,M:  Tổng kết TTSP tại cơ sở.

* 22 (K,C7,D2):TT chuyên ngành Tuần 2.

Học theo Thời khóa biểu tuần 10, HK IV.

Học theo Thời khóa biểu tuần 4, HK II.

Học theo kế hoạch ngày 25.

 

 

IV

(26/4 đến 01/5)

Học theo Thời khóa biểu tuần 12, HK VI.

Riêng 22 (K,C7,D2): TT chuyên ngành Tuần 3.

Học theo Thời khóa biểu tuần 11, HK IV.

Học theo Thời khóa biểu tuần 5, HK II.

Nghỉ

 

 Ghi chú: Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 theo quy định chung.

 

Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. ĐÀO TẠO VÀ HTQT

 (đã ký)

Nguyễn Thiện Thắng