Thông báo đăng ký thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 24

 

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Bà Rịa, ngày 31 tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO

Đăng ký thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với  sinh viên khóa 24 hệ cao đẳng

 

      Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-CĐSP ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên áp dụng tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-CĐSP ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục nghề nghiệp áp dụng tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu;

      Căn cứ kết quả học tập của sinh viên khóa 24, học kỳ 1 năm học 2020-2021;

      Nhà Trường thông báo về việc đăng ký thi lại đối với sinh viên các lớp cao đẳng khóa 24 như sau:

1. Đối tượng

      Tất cả sinh viên khóa 24 bị đánh giá hỏng các học phần đã học và thi (xem tài khoản cá nhân).

2. Kế hoạch thi lại

      - Thời gian thi: Từ ngày 10/4/2021 đến ngày 17/4/2021.

      - Kế hoạch thi cụ thể xem tại đây.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký dự thi

      - Thời gian đăng ký và nộp lệ phí dự thi: Từ ngày ra thông báo đến ngày 09/4/2021.

      - Địa điểm đăng ký dự thi: Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng (phòng 303).

      Nhà trường đề nghị những sinh viên thuộc diện thi lại thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Website trường;
- Lưu phòng QLKH & ĐBCL.

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLKH & ĐBCL

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Công Long