Thông báo thay đổi số hiệu TK thu tiền học phí của Trường tại Ngân hàng BIDV Bà Rịa

 

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 101/CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: thay đổi số hiệu TK thu tiền học phí của Trường tại Ngân hàng BIDV Bà Rịa

 

      - Để thuận lợi cho công tác quản lý thu và theo dõi SV, HV nộp tiền học phí,  căn cứ theo thông báo ngày 22/03/2021 của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu học phí qua hệ thống ngân hàng ;

      -  Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến toàn thể SV, HV biết và thực hiện về việc thay đổi lại số tài khoản khoản thu học phí như sau:

Tên tài khoản

Số hiệu cũ

Số hiệu mới

Tiền  thu học phí

761.10.000.163423

- tại Ngân hàng BIDV Bà Rịa

761.10.000.461552

- tại Ngân hàng BIDV Bà Rịa

    

     * Nơi gửi:

-   Phòng Đào tạo & Hợp tác quốc tế,

-   Khoa NN,

-   Khoa KT-QL,

-   Lưu phòng Kế hoạch–Tài chính.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

TS. HỒ CẢNH HẠNH