THÔNG BÁO SỐ 01 -TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2021